Outbound Contact Center

Outbound Contact Center Services :  คือการให้บริการโทรออกโดยกำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการโทรออก โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสนทนาอย่างมืออาชีพ

รูปแแบการให้บริการ Outbound Contact Center

  • 1. Tele Survey : บริการสำรวจข้อมูลทางการตลาด เช่น สอบถามข้อมูลความพึงพอใจในการใช้หบริการ
  • 2.Tele Sale : บริการขายสินค้าและบริการ
  • 3. Lead Generations : บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสอนค้า บริการ ความสนใจ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
  • 4. Data Cleasing : บริการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ เพื่อ Update ข้อมูลของฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง
 
 
 

 

 

Call Now : 085 108 5588

Visitors: 791